Saunaremontti

Tasokkaat saunaremontit Uudellamaalla

Kaikkiremontit.fi tar­jo­aa ensi­luok­kai­sia sau­na­re­mont­te­ja yksi­tyis­asiak­kail­le, yri­tyk­sil­le ja talo­yh­tiöil­le kat­ta­vas­ti ympä­ri Uut­ta­maa­ta. Sau­na­re­mont­ti voi­daan toteut­taa koko­nais­val­tai­se­na sanee­rauk­se­na, jos­sa kaik­ki pin­nat uusi­taan. Myös van­han sau­nan ilmet­tä voi­daan vai­vat­to­mas­ti ja kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti uudis­taa esi­mer­kik­si uusil­la lau­teil­la tai tun­nel­mal­li­sel­la valais­tuk­sel­la. Suun­ni­tel­laan sinul­le yhdes­sä toi­mi­va ja tun­nel­mal­li­nen sau­na, jos­ta on iloa vie­lä vuo­sik­si eteenpäin.

Luotettava valinta saunaremonttiin

Me toteu­tam­me jokai­sen sau­na­re­mon­tin aina asian­tun­te­vas­ti, raken­nus­mää­räyk­siä nou­dat­taen, ja sinä pää­set uuteen sau­naa­si naut­ti­maan tur­val­li­sis­ta ja tun­nel­mal­li­sis­ta löy­lyis­tä. Annam­me työl­lem­me aina takuun!

Monipuolisia ratkaisuja saunaremonttiisi

Onko van­han sau­na­si ilme tunk­kai­nen, kai­paa­vat­ko lau­teet pin­ta­kä­sit­te­lyä tai oli­si­ko sei­nä- ja kat­to­pa­nee­lit aika uusia? Onhan höy­ry­sul­ku kun­nos­sa? Toi­mi­vas­sa ja tun­nel­mal­li­ses­sa sau­nas­sa viih­dyt pidem­pään ja nau­tit taa­tus­ti parem­mis­ta löy­lyis­tä. Halusit­pa sit­ten pien­tä ehos­tus­ta esi­mer­kik­si uusil­la lau­teil­la ja tun­nel­mal­li­sil­la led-valoil­la tai vaik­ka­pa koko­nais­val­tai­sen uudis­tuk­sen sau­naa­si, me toteu­tam­me tyy­lik­kään ja toi­mi­van sau­nan, joka vas­taa takuul­la odotuksiasi.

Lisää arjen luksusta ja paremmat löylyt

Näin toteutetaan saunaremontti

1.

Alkukartoitus ja saunaremontin suunnittelu

Ota yhteyt­tä ja pyy­dä mei­dät pai­kan pääl­le ilmai­seen alku­kar­toi­tuk­seen. Sel­vi­te­tään yhdes­sä, mil­lai­nen remont­ti oli­si paras rat­kai­su juu­ri sinun tar­pei­sii­si ja bud­jet­tii­si. Me kar­toi­tam­me pin­to­jen ja eris­tei­den tämän­het­ki­sen kun­non ja las­kem­me sinul­le tar­jouk­sen koh­teen vaa­ti­mus­ten ja sinun toi­vei­de­si perus­teel­la sekä annam­me alus­ta­van aikatauluarvion.

2.

Saunan purku- ja eristystyöt

Kun remont­ti­suun­ni­tel­ma on val­mis ja urak­ka­tar­jous alle­kir­joi­tet­tu, voi­daan aloit­taa sau­na­re­mont­ti. Pur­ku­töi­den jäl­keen VTT-vede­ne­ris­tys­ser­ti­fi­kaa­tin omaa­vat ammat­ti­mie­het teke­vät raken­nus­mää­räys­ten mukai­set vesi- ja läm­pö­eris­teet sekä höy­ry­su­lun, joi­den avul­la este­tään kos­teu­den ja kuu­muu­den pää­sy raken­tei­siin ja ennal­taeh­käis­tään kosteusvahinkoja.

3.

Saunan panelointi ja laatoitus

Kun eris­tys­työt on teh­ty, voi­daan uusia pin­nat esi­mer­kik­si laa­toit­ta­mal­la lat­tia ja pane­loi­mal­la kat­to- sekä sei­nä­pin­nat. Pin­to­jen uusi­mi­sen jäl­keen voi­daan asen­taa pai­kal­leen uudet tai uudel­leen­kä­si­tel­lyt lau­teet. Sau­na­re­mon­tin yhtey­des­sä teh­tä­vis­tä säh­kö­töis­tä, kuten valais­tuk­sen ja kiu­kaan uusi­mi­ses­ta, vas­taa­vat aina sii­hen eri­kois­tu­neet alan ammattilaiset.

Kaipaako vanha saunasi uutta ilmettä tai kokonaisvaltaista uudistusta?

Ota yhteyt­tä, niin suun­ni­tel­laan sinul­le toi­mi­va ja tun­nel­mal­li­nen, uusi uniik­ki sauna.

Tilaa ilmai­nen kartoitus