Kylpyhuoneremontti

Laadukkaat kylpyhuoneremontit Uudellamaalla

Kaikkiremontit.fi toteut­taa kor­kea­laa­tui­set kyl­py­huo­ne­re­mon­tit kaik­kial­la Uudel­la­maal­la. Pal­ve­lem­me mie­lel­läm­me sekä yksi­tyis­asiak­kai­ta, yri­tyk­siä että talo­yh­tiöi­tä. Tar­joam­me toi­mi­via rat­kai­su­ja niin pie­niin kuin koko­nais­val­tai­sem­piin­kin kyl­py­huo­ne­re­mont­tei­hin, jois­sa uusi­taan kaik­ki pin­nat, vesie­ris­teet ja kalus­teet. Kaut­tam­me saat tar­vit­taes­sa myös kaik­ki LVI- ja säh­kö­työt. Toteu­tam­me sinun toi­vei­de­si mukai­sen kyl­py­huo­neen, joka kes­tää taa­tus­ti aikaa ja kulutusta.

Teetä kylpyhuoneremonttisi kokeneilla ja luotettavilla ammattilaisilla

Kyl­py­huo­ne on yksi kodin vaa­ti­vim­mis­ta remont­ti­koh­teis­ta, joka tuli­si aina teet­tää sii­hen eri­kois­tu­neil­la ammat­ti­lai­sil­la. Viih­tyi­syy­den ja toi­mi­vuu­den lisäk­si mär­kä­ti­lo­jen remon­tis­sa täy­tyy huo­mioi­da tie­ten­kin myös tur­val­li­suus. Mär­kä­ti­lois­sa ylei­nen ongel­ma ovat eri­lai­set kos­teus­va­hin­got, jot­ka vau­rioit­ta­vat raken­tei­ta ja voi­vat aiheut­taa myös ter­vey­del­li­siä hait­to­ja. Jot­ta mah­dol­li­set kos­teus­vau­riot ja muut ongel­mat voi­tai­siin ennal­taeh­käis­tä tehok­kaas­ti, kat­ta­van kyl­py­huo­ne­re­mon­tin yhtey­des­sä on raken­nus­mää­räys­ten mukai­ses­ti toteu­tet­ta­va aina myös vesie­ris­tyk­set. Teet­tä­mäl­lä remon­tin yri­tyk­sem­me päte­vil­lä ja VTT:n vesie­ris­tys­ser­ti­fi­kaa­tin omaa­vil­la ammat­ti­te­ki­jöil­lä, voit luot­taa sii­hen, että työt toteu­te­taan aina tur­val­li­ses­ti, voi­mas­sa ole­vien mää­räys­ten mukai­ses­ti ja kor­kea­laa­tuis­ta työn­jäl­keä vaa­lien. Me annam­me työl­lem­me aina takuun!

Kaunis ja käytännöllinen kylpyhuone

Eikö kyl­py­huo­nee­si ilme enää miel­ly­tä sinua? Onko kyl­py­huo­nees­sa­si tar­vet­ta put­ki­töil­le ja uudel­le vesie­ris­tyk­sel­le? Tai ehkä oli­si aika uusia sili­ko­ni­sau­mat ja vaih­taa vesi­ka­lus­teet moder­nim­piin? Toi­mi­va kyl­py­huo­ne on sekä kau­nis että käy­tän­nöl­li­nen. Oli­pa kysees­sä sit­ten koko­nais­val­tai­nen kyl­py­huo­neen uudis­tus, haas­ta­va muu­tos­työ tai pie­ni­muo­toi­sem­pi ilmeen rai­kas­tus, me toteu­tam­me remon­tin ammat­ti­tai­dol­la sekä aina jous­ta­vas­ti sinun tar­pei­ta­si kuunnellen.

Valitse siis huoleton kylpyhuoneremontti ja jätä saneeraus kokeneiden ammattilaistemme tehtäväksi!

Miten kylpyhuoneremontti etenee?

1.

Suunnittelu ja ilmainen kartoitus

Ota yhteyt­tä ja pyy­dät mei­dät ilmai­sel­le arvio­käyn­nil­le. Kar­toi­tam­me kyl­py­huo­nee­si tämän­het­ki­sen kun­non sekä toi­vee­si remon­tin suh­teen, ja las­kem­me sinul­le tar­jouk­sen. Onnis­tu­neen lop­pu­tu­lok­sen edel­ly­tyk­se­nä on aina huo­lel­li­nen suun­nit­te­lu. Sinun toi­vei­de­si lisäk­si remon­tin suun­nit­te­lus­sa huo­mioi­daan mate­ri­aa­li­va­lin­nat, koh­teen aset­ta­mat vaa­ti­muk­set ja rakennusmääräykset.

2.

Remonttikohteen suojaus ja purkutyöt

Perus­teel­li­sen suun­nit­te­lu­työn ja urak­ka­so­pi­muk­sen alle­kir­joit­ta­mi­sen jäl­keen var­si­nai­nen remont­ti aloi­te­taan remon­toi­ta­van koh­teen huo­lel­li­sel­la suo­jauk­sel­la. Täl­lä tavoin suo­ja­taan remon­toi­ta­van koh­teen ympä­ris­tö sekä var­mis­te­taan, ettei remont­ti­pö­lyä ja -likaa kul­keu­du myös­kään muu­al­le huo­neis­toon. Suo­jauk­sen jäl­keen voi­daan teh­dä koh­teen vaa­ti­mat purkutyöt.

3.

Pohjatyöt ja vedeneristys

Kun pur­ku­työt on teh­ty, voi­daan siir­tyä poh­ja­työ­vai­hee­seen. Täs­sä koh­taa teh­dään lat­tian valu­työt, sei­nien tasoi­tus ja levy­tys sekä raken­nus­mää­räys­ten mukai­nen vede­ne­ris­tys. Vede­ne­ris­tyk­sen tar­koi­tuk­se­na on estää kos­teu­den pää­sy raken­tei­siin ja täl­lä tavoin ennal­taeh­käis­tä kos­teus­vau­rioi­ta. Tar­vit­taes­sa kyl­py­huo­nee­seen voi­daan asen­taa myös lattialämmitys.

4.

Kylpyhuoneen laatoitus, kalusteet ja siivous

Poh­ja­töi­den ja vede­ne­ris­tyk­sen jäl­keen teh­dään laa­toi­tus­työt. Kun lat­tiat ja sei­nät ovat laa­toi­tet­tu, sau­mat­tu ja nur­kat sekä läpi­vien­nit tii­vis­tet­ty home­suo­ja­tul­la sani­teet­ti­tii­vis­teel­lä voi­daan asen­taa pai­koil­leen uudet vesi­ka­lus­teet. Lopuk­si teh­dään vie­lä lop­pusii­vous, ja sinä pää­set naut­ti­maan uudes­ta toi­mi­vas­ta ja viih­tyi­säs­tä kylpyhuoneestasi.

Haaveiletko uudesta unelmiesi kylpyhuoneesta?

Tilaa ilmai­nen kar­toi­tus, niin suun­ni­tel­laan sinul­le yhdes­sä unel­mie­si kylpyhuone.

Tilaa ilmai­nen kartoitus