+358 40 0371 324 info@kaikkiremontit.fi

Kattoremontti

Kattoremontit Uudellamaalla

Kaut­tam­me saat myös laa­duk­kaat kat­to­re­mon­tit yksi­tyis­asiak­kail­le, yri­tyk­sil­le ja talo­yh­tiöil­le Uudel­la­maal­la. Roof­fix Oy on vesi­kat­to­jen remont­tei­hin eri­kois­tu­nut yri­tys, jon­ka pal­ve­lui­hin kuu­lu­vat kat­to­jen puh­dis­tuk­set, kun­nos­sa­pi­to, pin­noi­tuk­set sekä remon­tit.

Monipuoliset kattopalvelut huolloista remonttiin

Suu­ret läm­pö­ti­la­vaih­te­lut, aurin­ko, pak­ka­nen, lumi ja jää rasit­ta­vat suo­ma­lai­sia kat­to­ja mer­kit­tä­väs­ti. Roof­fix tar­jo­aa moni­puo­li­sia rat­kai­su­ja katon kun­nos­sa­pi­toon, kor­jauk­seen ja remont­tiin. Sään­nöl­li­sil­lä huol­to- ja kun­nos­sa­pi­to­toi­mil­la voim­me ennal­taeh­käis­tä eri­lais­ten kor­roo­sio­vau­rioi­den syn­ty­mis­tä tehok­kaas­ti. Eri­lai­set pin­noi­te­kä­sit­te­lyt puo­les­taan ovat kus­tan­nus­te­ho­kas vaih­toeh­to koko­nais­val­tai­sil­le kat­to­re­mon­teil­le ja nii­den avul­la katon elin­kaar­ta voi­daan mones­ti piden­tää huo­mat­ta­vas­ti­kin.

Tilaa katollesi ammattilaisten tekemä maksuton kuntokartoitus

Me sel­vi­täm­me kat­to­si tämän­het­ki­sen kun­non, huol­to- ja kor­jaus­tar­peet sekä annam­me alus­ta­van kus­tan­nusar­vion.

Lue lisää Rooffix.fi:n sivuil­ta