Huoneistoremontti

Laadukkaat huoneistoremontit Uudellamaalla

Kaikkiremontit.fi toteut­taa laa­duk­kaat huo­neis­to­re­mon­tit yksi­tyis­asiak­kail­le, yri­tyk­sil­le ja talo­yh­tiöil­le kat­ta­vas­ti ympä­ri Uut­ta­maa­ta. Olem­me luo­tet­ta­va valin­ta niin pie­neen pin­ta­re­mont­tiin kuin koko­nais­val­tai­seen kodin remont­tiin. Pal­ve­lui­him­me kuu­lu­vat muun muas­sa kaik­kien sisä­ti­lo­jen pin­to­jen maa­laus lat­tias­ta kat­toon, tape­toin­ti, uuden lat­tian asen­nus lami­naa­tis­ta par­ket­tiin ja lank­ku­lat­ti­aan sekä etei­sen ja makuu­huo­nei­den kaap­pien asen­nus. Pin­ta­re­mon­tin lisäk­si toteu­tam­me myös haas­ta­vat­kin poh­ja­rat­kai­su­jen muu­tos­työt esi­mer­kik­si pur­ka­mal­la van­ho­ja tai raken­ta­mal­la uusia väli­sei­niä. Halusit­pa sit­ten päi­vit­tää koti­si tähän päi­vään, lisä­tä skan­di­naa­vis­ta vaa­leut­ta ja mini­ma­lis­mia, rou­hean teol­lis­ta ilmet­tä tai yksin­ker­tai­ses­ti kodik­kai­ta ja toi­mi­via rat­kai­su­ja, me toteu­tam­me ne sinun toi­vei­de­si mukai­ses­ti laa­duk­kaas­ti ja jokais­ta yksi­tyis­koh­taa myö­den vii­meis­tel­lys­ti. Olem­me valin­ta­si, kun etsit koti­si remont­tiin luo­tet­ta­vaa ja osaa­vaa raken­nus­lii­ket­tä, jon­ka kans­sa yhteis­työ on help­poa ja sujuvaa.

Lisää asunnon arvoa ja viihtyisyyttä huoneistoremontilla

Kaikkiremontit.fi tar­jo­aa moni­puo­li­sia rat­kai­su­ja eri­lai­siin remont­ti­tar­pei­siin kevyem­mis­tä ehos­tuk­sis­ta koko asun­non pin­nat kat­ta­vaan sanee­rauk­seen. Pie­nel­lä­kin pin­ta­re­mon­til­la, kuten sei­nien tai katon maa­lauk­sel­la voi­daan tuo­da lisää valoi­suut­ta kotii­si ja vai­kut­taa mer­kit­tä­väs­ti koko asun­non ilmee­seen. Pie­ni pin­ta­re­mont­ti onkin sinun valin­ta­si, joka haluat nos­taa asun­non arvoa ja lisä­tä kodin raik­kaut­ta kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti ja nopeas­ti, vähäl­lä vai­val­la. Teet­tä­mäl­lä koko­nais­val­tai­sem­man huo­neis­to­re­mon­tin saat puo­les­taan juu­ri sinul­le suun­ni­tel­lun, yksi­löl­li­sen ja tyy­lik­kään unel­ma­ko­din, jos­ta olet aina haa­veil­lut. Tar­vit­taes­sa saat kaut­tam­me myös kaik­ki LVI- ja säh­kö­työt. Ker­ro meil­le remont­ti­toi­veis­ta­si ja suun­ni­tel­laan yhdes­sä sinul­le par­hai­ten sopi­va huoneistoremontti.

Repsottaako tapetit, kyllästyttääkö seinien väri tai onko lattiat ja väliovet jo aikansa eläneet?

Ota yhteyttä, niin suunnitellaan kotisi remontti, jota et tule katumaan!

Miksi teettää huoneistoremontti?

Tar­joam­me kus­tan­nus­te­hok­kai­ta huo­neis­to­re­mont­ti­rat­kai­su­ja monen kokoi­siin remonttitarpeiseen

Meil­le laa­tu ja asia­kas­tyy­ty­väi­syys ovat aina ykkösasioita

Annam­me työl­lem­me aina vii­den vuo­den takuun!

Pidäm­me kiin­ni sovi­tus­ta aika­tau­lus­ta ja budjetista

Yhteis­työ kans­sam­me on help­poa ja sujuvaa

Teki­jäm­me ovat raken­nusa­lan ammat­ti­lai­sia, jot­ka eivät tin­gi työnlaadusta

Autam­me löy­tä­mään juu­ri sinun toi­vei­ta­si ja bud­jet­tia­si vas­taa­vat rat­kai­sut kotiisi

Meil­tä saat tar­vit­taes­sa myös kaik­ki muut koti­si remon­tit käte­väs­ti saman katon alta

Kun valitset meidät, lopputulos on takuulla juuri sellainen kuin toivoit. 

Ota yhteyt­tä ja pyy­dä tarjous