Kodin remon­tit lat­tias­ta kattoon

Monipuoliset remonttipalvelut Uudellamaalla

Kaikkiremontit.fi on remon­toin­nin monio­saa­ja, joka tar­jo­aa kai­ken kat­ta­vat remon­toin­nin pal­ve­lut Uudel­la­maal­la. Meil­tä saat kaik­ki remon­tit kir­jai­mel­li­ses­ti lat­tias­ta kat­toon. Pal­ve­lem­me yksi­tyis­asiak­kai­ta, yri­tyk­siä ja talo­yh­tiöi­tä esi­mer­kik­si huo­neis­to­re­mon­teis­sa ja kyl­py­huo­ne- sekä sau­na­re­mon­teis­sa.  Olem­me luo­tet­ta­va valin­ta, haa­vei­lit­pa sit­ten pie­nes­tä pin­ta­re­mon­tis­ta tai koko huo­neis­ton kat­ta­vas­ta remontista.

Korkeaa laatua ja asiakaslähtöistä palvelua

Olem­me koke­nei­ta ja kou­lu­tet­tu­ja remon­toin­nin ammat­ti­lai­sia, joil­le asia­kas­tyy­ty­väi­syys on aina ykkös­ta­voi­te. Sik­si me pidäm­me kiin­ni sovi­tus­ta aika­tau­lus­ta, työn laa­dus­ta sekä tot­ta kai suju­vas­ta yhteis­työs­tä asiak­kaan ja tilaa­jien kans­sa. Toteu­tam­me jokai­sen remon­tin asiak­kaan tar­pei­ta ja toi­vei­ta kuun­nel­len sekä val­lit­se­via raken­nus­mää­räyk­siä nou­dat­taen. Remon­tin suun­nit­te­lun ja toteu­tuk­sen lisäk­si autam­me mie­lel­läm­me myös mate­ri­aa­lien valin­nas­sa ja etsim­me jokai­sen asiak­kaam­me yksi­löl­li­siin tar­pei­siin sekä bud­jet­tiin sopi­van kus­tan­nus­te­hok­kaan remonttiratkaisun.

Kylpyhuoneremontti

Kyl­py­huo­ne­re­mont­ti lisää asu­mis­mu­ka­vuut­ta ja nos­taa koti­si arvoa mer­kit­tä­väs­ti. Remon­toim­me kyl­py­huo­nees­ta­si juu­ri sinun toi­vei­de­si mukai­sen, tyy­lik­kään ja toi­mi­van kokonaisuuden.

Saunaremontti

Sau­na on suo­ma­lai­sen kodin sydän. Me remon­toim­me ammat­ti­tai­dol­la sau­nas­ta­si sinun toi­vei­de­si mukai­sen tun­nel­mal­li­sen ja viih­tyi­sän tilan, jon­ka löy­lyis­sä viih­dyt pidempäänkin.

Huoneistoremontti

Pie­nel­lä pin­ta­re­mon­til­la rai­kas­tam­me koti­si ilmet­tä nopeas­ti ja kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti. Kat­ta­vam­mal­la huo­neis­to­re­mon­til­la muu­tam­me asun­to­si unel­mien kodik­si, jos­sa on ilo asua.